Общински съвет за намаляване риска от бедствия

Заповед № РД - 72 от 16.02.2017 год. за определяне на поименен състав на Общински съвет за намаляване риска от бедствия на територията на община Никола Козлево


Покана до членовете на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево


Протокол № 1/07.03.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево


Правила за устройството и дейността на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево


Покана до членовете на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево 03.10.2017

 

Протокол №2 от 03.11.2017 г.

 

В изпълнение ан чл.65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, свиквам на 27.04.2018г. от 11:00ч. в заседателна зала №2, в сградата на Общинска администрация Никола Козлево, редовно заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево

 

В изпълнение ан чл.65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, свиквам на 30.05.2018г. от 9:30ч. в заседателна зала №2, в сградата на Общинска администрация Никола Козлево, редовно второ заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево

 

Протокол №2 от 30.05.2018 г.

 

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.10.2018г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.

 

Протокол №3 от 26.10.2018 г.

 

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.03.2019г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 26.03.2019г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.

 

Протокол №1 от 26.03.2019 г.

 

Протокол №2 от 28.05.2019 г.

 

Заповед за определяне на работна група да преразгледа и актуализира Общински план за защита при бедствия съвместно с председатели на ведомства и юридически лица

 

В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, СВИКВАМ на 22.11.2019г. от 10:30 ч. в заседателна зала №2 в сградата на Общинска Администрация Никола Козлево, редовно трето заседание на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия на територията на Община Никола Козлево.

 

Общински план за защита при бедствия - 2019 г.

 

Протокол №3 от 22.11.2019 г.

 

Първо заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 24.03.2020 г.

Проект на Годишен план за работата на ОбСНРБ за 2020 г.

Проект на Годишен доклад за 2019 г.

Съобщение - обявеното заседание за 24.03.2020 г. ще бъде неприсъствено

 

Протокол №1 от 24.03.2020 год.

Годишен доклад за 2019 год.

Годишен план за 2020 год.

 

Второ заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 16.07.2020 г. - Неприсъствено

 

Протокол №2 от 16.07.2020 г.

 

Обществено обсъждане на Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за 2020 - 2030 год. на Община Никола Козлево.


Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2020 - 2030 год.

 

Второ заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 28.10.2020 г.

 

Протокол №3 от 23.10.2020 г.

 

Първо заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 28.01.2021 г. - НЕПРИСЪСТВЕНО

ПРОЕКТ - Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Никола Козлево през 2020 г.

ПРОЕКТ - Годишен план за работата на Общински съвет за намаляване на риско от бедствия и организиране на дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2021 г. на територията на Община Никола Козлво

 

Протокол №1 от 28.01.2021 г.

Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Никола Козлево през 2020 год.

Годишен план за работата на Общински съвет за намаляване на риско от бедствия и организиране на дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2021 г. на територията на Община Никола Козлво

 

Второ заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 09.04.2021 г. - НЕПРИСЪСТВЕНО

 

Протокол №2 от 09.04.2021 г.


Трето заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 21.05.2021 г. - НЕПРИСЪСТВЕНО

Протокол №3 от 21.05.2021 г.

Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 - 2025 год.

Moтиви за приемане Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 - 2025 год. на Община Никола Козлево.
Заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 26.10.2021 г. - НЕПРИСЪСТВЕНО

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г.

Протокол №4 от 26.10.2021 г.


Писмо №1

Проект на Годишен доклад за 2021 год.

Проект на Годишен доклад за 2022 год.

Протокол №1 от 28.01.2022 год.

Годишен доклад за 2021 год.

Годишен план за 2022

Второ заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 30.03.2022 г. - НЕПРИСЪСТВЕНО

Протокол 2 от 30.03.2022 год. от второ редовно заседание на Общинския съвет за намаляване риск от наводнения при преминаване на "високи води" по време на пролетното пълноводие.Първо заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 30.01.2023 г. - НЕПРИСЪСТВЕНО

ПРОЕКТ - Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Никола Козлево през 2022 г.

ПРОЕКТ - Годишен план за организиране на дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2023 г. на територията на Община Никола Козлво

Протокол №1 от 30.01.2023 год. от първо редовно заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ) на територията на Община Никола Козлево. 

Първо заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Никола Козлево на 31.01.2024 г. - НЕПРИСЪСТВЕНО

ПРОЕКТ - Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Никола Козлево през 2023 г.

ПРОЕКТ - Годишен план за организиране на дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2024 г. на територията на Община Никола Козлво

Протокол №1 от 31.01.2024 год. от първо редовно заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ) на територията на Община Никола Козлево.