ОБЯВА

На основание Протокол № 1 от 14.07.2023 г. за прекратяване на Граждански договор с Рег. № 6 от 07.04.2021 г., Протокол № 2 от 25.07.2023 г. за прекратяване на Граждански договор с Рег. № 8 от 31.05.2018 г., Протокол № 1 от 19.02.2024 г. за прекратяване на Граждански договор с Рег. № 3 от 06.02.2019 г., Протокол № 2 от 15.04.2024 г. за прекратяване на Граждански договор с Рег. № 9 от 03.05.2016 г., Протокол № 3 от 15.04.2024 г. за прекратяване на Граждански договор с Рег. № 7 от 07.04.2021 г., Протокол № 4 от 15.04.2024 г. за прекратяване на Граждански договор с Рег. № 8 от 07.04.2021 г., Протокол № 5 от 15.04.2024 г. за прекратяване на Граждански договор с Рег. № 1 от 09.03.2022 г. и чл. 8 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА УЧАСТИЕ В

ДОБРОВОЛНО ОБЩИНСКО ФОРМИРОВАНИЕ - H-255-01

Доброволец  може  да  е  всяко  дееспособно  навършило  18  години физическо  лице,  което  е  клинично  здраво,  не  страда от  психично  заболяване  и  не  е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи  от  Министерството  на  отбраната  (МО)  не  могат  да  членуват  в  доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за членство в Доброволно общинско формирование - Приложение № 1;

2. Формуляр за кандидатстване по образец - Приложение № 2;

3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Желаещите следва да подадат по описания ред документите си в Общинска администрация Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5, Кабинет № 1 - Деловодство от 23.04.2024 г. до 08.05.2024 г.

След приключване на срока за подаване на заявления, разглеждането им, определяне на одобрeните кандидати и предложение за сключване на договори, ще се извърши от комисия, определена със Заповед на Кмета на общината от специалисти на общината и представител на РСПБЗН - Каолиново.

За информация, консултации и въпроси - Николай Славов - Старши експерт в Общинска администрация Никола Козлево.

Приложения:

1. Заявление за членство в Доброволно формирование - образец;

2. Формуляр за кандидатстване в Доброволно формирование - образец;

3. Декларация за съгласие за обработка на лични данни - образец.