ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И

КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБАРНИ

С НЕЙНАТА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

НО НЕ Е ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНА

ДО ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИПОКАНА

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на секция за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 год.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание т. 18 от Решение № 2159-НС от 02.03.2021 год. на ЦИК Ви каня на 26.03.2021 г. (петък) от 15,00 ч. в заседателна зала № 1, намираща се на IIри етаж в сградата на ОбА-Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, за провеждане на консултации относно определяне състава на секция за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

При провеждане на консултациите при Кмета на общината партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица, когато правомощията на член се прекратят предсрочно или когато член не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК-Шумен. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Актуална информация свързана с подготовката на предстоящите избори се помества на официалните сайтове на ЦИК – www.cik.bg, РИК – Шумен – https://rik30.cik.bg/ns2021/ и Община Никола Козлево - http://nikolakozlevo.bg/bg/izbori2021


Предложение - образец


Публикувано на: 24.03.2021 год.