Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІI-101, III-101 X-100 кв. 28, по плана на с. Църквица, община Никола Козлево.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и Специализирани дейности” obankozlevo@mail.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, съобщава, че със заповед № РД-25-357/27.11.2013годин е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІI-101, III-101 X-100 кв. 28, по плана на с. Църквица, община Никола Козлево.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

От Общината

 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІI-101, III-101 X-100 кв. 28, по плана на с. Църквица, община Никола Козлево.