Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание  Решение № 20 по Протокол № 1 от 21.02.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево и Заповед №РД-141/30.05.2013г. на Кмета на община Никола Козлево

 

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

- Пасища и мери от общински поземлен фонд за стопанската 2012/2013 година с начална тръжна цена: 6,00 лв./дка, депозит за участие – 30% от тръжната цена.

2. Публичният търг ще се проведе на 14.06.2013г. /петък/  в заседателна     зала №2  на община Никола Козлево по следния график:

Населено място

Дата на провеждане на търга

Час

Вълнари

14.06.2013г.

09,00

Цани Гинчево

14.06.2013г.

09,00

Никола Козлево

14.06.2013г.

09,00

Ружица

14.06.2013г.

10,00

Хърсово

14.06.2013г.

10,00

Църквица Крива река

14.06.2013г.

10,00

Пет могили

14.06.2013г.

11,00

Векилски

14.06.2013г.

11,00

Каравелово

14.06.2013г.

11,00

Красен дол

14.06.2013г.

11,00

3. Депозит от 30% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 01.07.2013г. /понеделник/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22