ОБЯВЯВА - Публичен търг за отдаване под наем на орехови дървета

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

На  основание Решение №76 по протокол №07 от 31.05.2012г. на Общински съвет Никола Козлево и Заповед №РД-151/25.06.2012г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета с цел бране на орехи за срок до три  години,  с начална тръжна цена 2,50лв.- на дърво , депозит за участие – 10% от началната цена.

Търгът ще се проведе на 11.07.2012г./сряда/ от 10,30 часа в заседателна зала №2 на община Никола Козлево

Тръжна документация се получава до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

Депозит от 10%за участие в търг се внася в касата на общината до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

 

Телефон за справки:05328/20-02