ОБЯВЛЕНИЕ

На основание т. 3 от Приложение № 1 към Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях и Заповед № РД - 112 от 12.04.2018 година, във връзка с Решение № 151 по Протокол № 20 от 20.12.2017 год. на Общински съвет Никола Козлево, кметът на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За възлагане на управлението на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД.

2. Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Управител са:

 • Образование: висше
 • Опит на ръководна стопанска или административна длъжност – една година.
 • Компютърна грамотност: MS WORD, EXCEL

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Изготвяне на бизнес план (програма за управление) и оценка на плана от комисия; Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес план (програма за управление) за срока на управление в 20-дневен срок след уведомлението по т.5 и го представят в запечатан плик в деловодството. Бизнес планът (програмата за управление) следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес плана (програмата за управление); ІХ. Заключение.
 • Събеседване с кандидатите.

4. Необходими документи:

 • Мотивационно писмо за участие в конкурса;
 • Документи за завършено образование, специализации и квалификации (при наличие на такива);
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Автобиография;
 • Препоръки от предишен работодател (ако има такива).

5. Срок и място за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник до 16.00 часа на 27.04.2018 г. в стая № 1, „Деловодство” в сградата на общината, с. Никола Козлево, област Шумен, пл. „23-ти септември” № 5.

6. Кратко описание на длъжността: Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях, решенията на общински съвет; Представлява дружеството; Осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството; Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват публично на таблото на входа на Общинска администрация Никола Козлево и на интернет страницата на община Никола Козлево /www.nikolakozlevo.bg/.

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на община Никола Козлево


 

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на допуснатите кандидати до участие в следващ етап в конкурс за възлагане на управлението на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД съгласно протокол №1 от 30.04.2018 година на комисия назначена със Заповед № РД - 112 от 12.04.2018 година:

 

Нора Валентинова Чалъкова

Бюлент Мустафа Юмер

 

Допуснатите кандидати до следващ етап, следва да представят бизнес план "Програма за управление" в деловодството на Община Никола Козлево в срок до 21.05.2018 година до 16:00 часа


 

СЪОБЩЕНИЕ

25.05.2018 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 28 Май от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Никола Козлево