О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти“, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД – 137 от 02.05.2018 г. на Кмета на Община Никола Козлево е Одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за XIX137 в кв. 51 по плана на с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва в 14 -дневен срок, чрез кмета на общината до Административен съд – гр. Шумен.

От Общината                                                                                                                                          08.05.2018 г.