Заповед № 60 от 09.03.2015 г.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5

ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05320/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

№РД – 60/09.03.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост; чл. 71, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №11 по Протокол № 1 от 12.02.2015 г. на Общински съвет Никола Козлево

ОТКРИВАМ:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот- общинска собственост при следните условия:

  1. Описание на имота, предмет на търга:
    • Масивна сграда на 1 етаж – навес и работилница в с. Ружица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен със застроена площ от 101,00 кв.м. при начална цена в размер на 131,30 лв. /сто тридесет и един лева 0,30 ст./ месечно

2. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване

3.Стъпка за наддаване – 10% от началната цена

4.Депозита за участие в размер – 10% от началната тръжна цена.

5. Размер на тръжната документация – 5,00лв.

6. Огледът на  имота да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

7. Заявления и депозити за участие в търга ще се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

8.      Дата, място и час на провеждане на търга:

-  27.03.2015г. /петък/ от 11,30 часа  в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево

9.  Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

10. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

11. След като заповедта за обявяване на наемателя влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на АПК наемателя е длъжен да внесе цената  в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

12.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на наемателя кмета на община Никола Козлево сключва договор за наем в 7-дневен срок

13. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 14.04.2015г. /вторник/ при същите условия.

14. Утвърждавам тръжна документация

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево