Прием на заявления за отдаване под наем на пасища и мери от Общински поземлен фонд за стопанската 2014/2015г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Никола Козлево, на основание чл.37и от ЗСПЗЗ, приема заявления за отдаване под наем на пасища и мери от Общински поземлен фонд за стопанската 2014/2015г.


Заявленията са по  образец и се подават до Кмета на общината, към което прилагат документи.

Заявленията се подават от лица, които имат регистрирани пасищни селскостопански животни.

Пасищата и мерите ще се отдават на цена в размер на средната рентна вноска за съответното землище:

  • За землище с. Ружица на средна рентна вноска  - 6,59 лева  на декар
  • За землище с. Цани Гинчево на средна рентна вноска  - 15,04 лева  на декар
  • За землище с. Крива река на средна рентна вноска  - 6,81 лева  на декар
  • За землище с. Векилски на средна рентна вноска  - 17,01 лева  на декар

Заявленията се приемат до 16,00 часа на 29.04.2015г. в деловодството на общината.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

 

 

 

 

 

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на имоти (пасища, мери и ливади)