ОДОБРЕН проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване кв. 41, за новообразуван УПИ ХХХIII – За производствена и складова база по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и СпД” obankozlevo@mail.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”, на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ,  обявява на заинтересованите лица, че със Заповед РД-365 от 06.12.2013 година на кмета на община Никола Козлево е ОДОБРЕН проект за изменение на Подробен устройствен план  - План за регулация и застрояване  кв. 41, за новообразуван УПИ ХХХIII – За производствена и складова база по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен.

Съгласно чл.215,  ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок, чрез кмета на общината до Административен съд Шумен.

От Общината