Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Име

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Вх. №

ал. 1, т. 2 част I

ал. 1, т. 2 част II

Петър

Димитров

Секретар

94-00-876/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Венцислав

Панайотов

Финансов контрольор

94-00-898/1/

22.05.2018 год.

Да

изтегли

Антония

Колева

Секретар на МК БППМН

94-00-869/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Иванка

Найденова

Директор на Дирекция „ФСД и АО“

94-00-884/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Мешуря

Мехмед

Главен счетоводител

94-00-885/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Нежля

Кямилова

Юрисконсулт

94-00-867/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Севгин

Ахмед

Старши експерт

94-00-866/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Мюлкие

Ахмед

Старши експерт

94-00-868/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Николай

Славов

Старши експерт

94-00-871/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Хатидже

Назиф

Главен специалист „Банкови операции“

94-00-859/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Мехмед

Сабри

Главен специалист „ТРЗ и бюджет“

94-00-881/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Синан

Халим

Старши специалист „Счетоводство“

94-00-873/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Димитричка

Иванова

Старши специалист „Счетоводство и каса“

94-00-887/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Деница

Георгиева

Старши специалист „ГРАО“

94-00-994/

30.05.2018 год.

Да

изтегли

Мевлида

Мехмед

Старши специалист „АО“

94-00-874/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Наташа

Стоянова

Специалист „Счетоводство“

94-00-880/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Емине

Коджа Апти

Специалист „ГРАО“

94-00-882/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Таня

Иванова-Христова

Старши експерт

94-00-877/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Бюлент

Юмер

Старши експерт

94-00-892/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Йордан

Добрев

Главен специалист „ИКНС“

94-00-878/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Рейхан

Юсуф

Главен специалист „УТНС“

94-00-897/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Елена

Христова

Главен специалист „МДТ“

94-00-879/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Хюсеин

Якуб

Главен специалист „ЗПКОП“

94-00-891/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Айлин

Мехмедова

Главен специалист „Деловодство“

94-00-872/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Неджмедин

Адем

Главен специалист „Общинско имущество“

94-00-864/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Хасан

Мехмед

Главен специалист „Автопарк“

94-00-903/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Джеват

Мехмед

Главен специалист „ТСК“ ИРМ с. Вълнари

94-00-862/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Али

Джевдет

Главен специалист „ТСК“ ИРМ с. Пет могили

94-00-860/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Гюнайдън

Хамид

Главен специалист „ТСК“ ИРМ с. Църквица

94-00-896/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Ердем

Ямук

Старши специалист „МДТ“

94-00-863/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Февзия

Ахмед

Старши специалист „МДТ“

94-00-894/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Даниела

Колева

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Цани Гинчево

94-00-875/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Билгине

Шюкрю

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

94-00-888/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Джансу

Али

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Ружица

94-00-861/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Бахрие

Сали

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Крива река

94-00-889/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Незиха

Аптула

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Каравелово

94-00-904/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Десислава

Господинова

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Красен дол

94-00-890/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Айхан

Ахмед

Специалист „УТ“

94-00-883/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Йовко

Христов

Специалист „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“

94-00-865/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Мюждет

Шабан

Специалист „Екология и опазване на горите“

94-00-870/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Емине

Коджа Апти

Специалист „Протокол на ОбС“

94-00-882/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Етям

Етям

Специалист „Младежки дейности и спорт“

94-00-886/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

94-00-984/

29.05.2018 год.

Да

изтегли

Сечкин Ибрям Специалист "Общинска собственост"

94-00-1142

02.07.2018 год.

Да изтегли