На 29.06.2018 год. Лектори от НПО - А21със съдействието на   Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Никола Козлево  проведоха беседи с общо 87 участници /ученици, родители и учители/ на тема: Проблемът „Трафик на хора“, като беседите се проведоха в ОУ „Христо Ботев”с. Църквица, СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево и НУ „Борис Първи”с. Крива река.

Снимки може да видите в нашата агалерия тук: