ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2024 Г НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Кметът на Община Никола Козлево

Г-н Исмаил Ибрям

На основние чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.20 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево

КАНИ

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2024 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИИ,

Публичното обсъждане на проект на бюджет за 2024 г. на Община Никола Козлево ще се проведе на 24.01.2024 г . /вторник/ от 14.00. часа в Пленарната зала на общината.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информоция за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на общината или по електронна поща на e-mail: obankozlevo@mail.bg, не покъсно от 22.01.2024 г.

За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджета при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет Никола Козлево.

Проект на бюджет за 2024 г. на Община Никола Козлево ще бъде публикуван на интернет страницата на общината: www.nikolakozlevo.bg

Исмаил Ибрям

Кмет на Община Никола Козлево

 

публикувано на 15.01.2024 год.