Покана 12.10.2011


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. ЦЪРКВИЦА

П О К А Н А
за представяне на оферти за извършване на строителство  

В изпълнение разпоредбите на чл. 2 ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,
ОУ „Христо Ботев” с. Църквица, Община Никола Козлево, област Шумен със седалище село Църквица, ул. „Христо Ботев” № 1, тел.:  0886 141 501, тел: 053223 263, е-mail: outsarkvitsa@abv.bg, ВЪЗЛОЖИТЕЛ на малки обществени поръчки, Ви отправя ПОКАНА за участие в процедура за представяне на оферта за извършване на строителство с предмет: „Образователни и инфраструктурни инвестиции в населените места на Община Никола Козлево” с обект - „Многофункционална зала в упи I, кв. 18 с. Църквица”
Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за изпълнение на СМР на обект – „Многофункционална зала в упи I, кв. 18 с. Църквица” от кандидата или упълномощен негов представител в канцеларията на ОУ „Христо Ботев” с. Църквица или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 21.10.2011 год. всеки ден до 14.00 ч. 
Срок на валидност на предложенията – до  4 месеца

Другите условия на поръчката са уредени в Заповед № 40/11.10.2011 г. на директора на ОУ „Христо Ботев” с. Църквица.
За допълнителна информация и закупуване на документи, кандидатите могат да се обръщат на тел.: тел.:  0886 141 501, тел:                   053223 263, ОУ „Христо Ботев” с. Църквица всеки работен ден до деня предхождащ представянето на офертите.