Покана за представяне на оферта за превоз на ученици

П О К А Н А

За представяне на оферта за извършване на услуга

В изпълнение разпоредбите на чл. 2 б от Наредба за възлагане на малка обществена поръчка Община Никола Козлево, област Шумен със седалище село Никола Козлево, пл. „23-ти септември” № 5, тел: 05328 2002, факс 05328/20-20, е-mail: obankozlevo@mail.bg, Възложител на малки обществени поръчки, Ви отправя ПОКАНА за участие в процедура за представяне на оферта за извършване на услуга- ”Превоз на ученици до 16 годишна възраст, подлежащи на задължително обучение през учебната 2011/2012 год. на територията на Община Никола Козлево по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2011-2012г. по маршрут

 

СУТРИН:

1. Н. Козлево - Цани Гинчево – Зърнево – Орляк – СОУ ”Ц. Церковски” Н. Козлево

2. Никола Козлево – Вълнари - СОУ ”Ц. Церковски” Н. Козлево

СЛЕД ОБЯД:

1. СОУ ”Ц. Церковски” Н. Козлево - Цани Гинчево – Зърнево – Орляк - Никола Козлево

2. СОУ ”Ц. Церковски” Н. Козлево – Вълнари - Никола Козлево

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2011-2012г. по маршрут

 

СУТРИН

1. Н. Козлево - Цани Гинчево –СОУ ”Ц. Церковски” Н. Козлево

2. Никола Козлево - Хърсово - Църквица - СОУ ”Ц. Церковски” Н. Козлево

СЛЕД ОБЯД

1. СОУ ”Ц. Церковски” Н. Козлево - Ружица - Хърсово – Църквица – Н. Козлево

2. СОУ ”Ц. Церковски” Н. Козлево - Цани Гинчево – Н. Козлево

Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за изпълнение на услуга по обособената позиция, (ако се кандидатства и за двете позиции се изброяват и двете) за която се кандидатства от кандидата или упълномощен негов представител в деловодството на Общината или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 07.09.2011 год. всеки работен ден до 16.00 ч.

Срок на валидност на предложенията – до  30 дни

Другите условия на поръчката са уредени в Заповед № РД-197/26.08.2011 г. на кмета на общината.

За допълнителна информация и закупуване на документи, кандидатите могат да се обръщат на тел.: 05328 21-38  Община Никола Козлево – Фахри Алиев – заместник кмет всеки работен ден до деня предхождащ представянето на офертите.