П О К А Н А за представяне на оферти за извършване на строителство

П О К А Н А

за представяне на оферти за извършване на строителство

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 2 ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,

Община Никола Козлево, област Шумен със седалище село Никола Козлево, пл. 23-ти септември № 5, тел.: 05328 20-22, факс: 05328 2020,                е-mail: obankozlevo@mail.bg, ВЪЗЛОЖИТЕЛ на малки обществени поръчки, Ви отправя ПОКАНА за участие в процедура за представяне на оферта за извършване на строителство с предмет:

1. „Основен ремонт клуб към кметство с. Пет могили”

2. „Саниране фасада младежки дом с.Никола Козлево”

3. „Основен ремонт на  покрив Здравна служба с. Вълнари”

4. „Основен ремонт покрив НЧ с. Красен дол”

5. Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за изпълнение на СМР на обект – обособената позиция, (ако се кандидатства и за четирите позиции се изброяват и четирите) за която се кандидатства от кандидата или упълномощен негов представител в деловодството на Общината или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 21.04.2011 год. всеки работен ден до 16.00 ч.

5. Срок на валидност на предложенията – до  3 месеца

 

Другите условия на поръчката са уредени в Заповед № РД-67/01.04.2011 г. на кмета на общината.

За допълнителна информация и закупуване на документи, кандидатите могат да се обръщат на тел.: 05328 21-38  Община Никола Козлево – Фахри Алиев – заместник кмет всеки работен ден до деня предхождащ представянето на офертите.