ПОКАНА 29.09.2011 г.

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328/20-02, e – mail :obankozlevo@mail.bg;

obankozlevo@abv.bg

 

ПОКАНА

29.09.2011 г.

 

Общинска администрация Никола Козлево събира оферти за изпълнение на услуга: “Доставка на компресиран природен газ ЦДГ „Ален Мак" в село Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен".

1.Предмет на поръчката - “Доставка на компресиран природен газ за ЦДГ „Ален Мак" в село Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен".

2.Правно и фактическо основание за откриване на поръчката – чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

4.Срок и място за изпълнение на поръчката :

4.1. село Вълнари, община Никола Козлево

4.2.Срок за изпълнение на поръчката – 10 (десет) месеца, след подписването на Договор за изпълнение на малка обществена поръчка.

5.Ограничения при изпълнения на поръчката - Кандидатите да не са под забраната на чл. 47 ал.1 ал.2 и ал.5 от ЗОП.

6.Изисквания към кандидатите

6.1. Наличие на абонаментен сервиз за бутилковото стопанство - сключен договор с ФЛ или ЮЛ, вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

6.2. Наличие на технически надзор на метановото стопанство с фирма, притежаваща необходимото разрешително или лицензия;

7.Изисквания за качество – Доставка на компресиран природен газ – съответстващ на показателите и нормите за качеството на природния газ, одобрени от Държавната комисия за енергийно регулиране.

8.Начин за образуване на предлаганата цена:

Най ниска предложена цена на метан за 1000 нм3.

9. Прогнозно доставно количество за отоплителния сезон:

Обект: ЦДГ „Ален Мак” – с. Вълнари, Общ. Никола Козлево, Обл. Шумен - 11 000.00 нм3.

10.Начин на плащане – Разплащането на количеството доставен природен газ при всяко отделно зареждане се определя на мястото на получаване чрез издаване на документ и фактура за доставеното количество. Плащането се извършва чрез банков превод по сметка посочена от изпълнителя в 5 дневен срок от доставката.

11. Съдържание на офертата:

11.1.Документ за съдебна регистрация на кандидата;

11.2.Удостоверение за актуално състояние;

11.3.Декларация – свободен текст списък на техническите средства за изпълнение на услугата.

11.4.Декларация –свободен текст списък на персонала за изпълнение на услугата.

11.5.Ценова оферта.

11.6. Свидетелство за съдимост.

11.7. Свидетелство за липса на данъчни задължения.

Предложенията да се представят всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа на 10 октомври 2011 год. в запечатан непрозрачен плик с надпис Оферта за изпълнение на услуга „Доставка на компресиран природен газ за ЦДГ „Ален Мак" в село Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен" от кандидата или упълномощен негов представител в деловодството на Общината.

 

 

Пламен Петров,__________

Вр.И.Д. Кмет на община Никола Козлево