ПОКАНА

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Никола Козлево, кметът на община Никола Козлево кани всички граждани, обществени организации,  юридически лица и заинтересовани лица от общината да участват в публично обсъждане на промяна в обектите за рехабилитация на улици и общински пътища на територията на община Никола Козлево, финансирани от банков кредит.

С Решение № 125 по Протокол № 19 от 25.11.2021 г.  са одобрени за финансиране рехабилитациите на следните улици:

1. В с. Цани Гинчево:

- ул. „Иван Вазов“ с дължина 635 м, стойност на ремонта – 219 296 лв.

- ул. „Марица“ с дължина 122 м, стойност  на ремонта – 33 782 лв.

2. В с. Крива река:

- ул. „Явор“ с дължина 203 м, стойност на ремонта – 51 957 лв.

- ул. „Дунав“ с дължина 170 м, стойност на ремонта – 43 607 лв.

- ул. „Тича“ с дължина 62 м, стойност на ремонта –16 095 лв.

3. В с. Църквица:

- ул. „Дружба“ с дължина 742 м, стойност на ремонта – 199 522 лв.

- ул. „Камчия“ (път SHU 1100) с дължина 1550 м, стойност на ремонта – 600 627 лв.

4. В с. Каравелово:

- ул. „Чапаев“ с дължина 1400 м, стойност на ремонта – 525 795 лв.

5. В с. Красен дол:

- ул. „Г. Димитров“ с дължина 1068 м, стойност на ремонта – 326 669 лв.

6. В с. Пет могили:

- ул. „Ленин“ (път SHU 1102)  с дължина 1070 м, стойност на ремонта – 360 300 лв.

- ул. „В. Левски“ с дължина 272 м, стойност на ремонта – 216 027 лв.

- ул. „Шейново“ с дължина 252 м, стойност на ремонта – 54 083 лв.

- ул. „Борис I“ с дължина 182 м, стойност на ремонта – 36 620 лв.

- ул. „Н. Вапцаров“ с дължина 280 м, стойност на ремонта – 74 4219 лв.

7. В с. Вълнари:

- ул. „Гроздан Узунов“ с дължина 1325 м, стойност на ремонта – 381 037 лв.

- ул. „Херсон“ и част от ул. „Балкан“ с обща дължина 509 м, обща стойност на ремонта – 362 541 лв.

8. В с. Ружица:

- ул. „Калоян“ с дължина 566 м, стойност на ремонта – 127 474 лв.

Предлагам ул. „Камчия“ в с. Църквица (път SHU 1100) с дължина 1550 м, стойност на ремонта – 600 627 лв. и ул. „В. Левски“ в с. Пет могили с дължина 272 м, стойност на ремонта – 216 027 лв. да бъдат заменени със следните улици: ул. „Роза“ в  с. Никола Козлево – стойност на ремонта 78 951.55 лв., ул. „Людмила Живкова“ в с. Векилски – стойност на ремонта 86 827.30 лв., ул. „ Аврора“ в с. Вълнари – стойност на ремонта 82 407.56 лв., ул. „Дунав“ в с. Вълнари – стойност на ремонта 37 047.32 лв., ул. „Гроздан Узунов“ в с. Вълнари – стойност на ремонта 399 836.17 лв.

Мотивите за промяната са, както следва: През 2022 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройство даде възможност на общините да кандидатстват за целево финансиране на обекти, отговарящи на определени критерии, като за Община Никола Козлево в обхвата на тези критерии попадаше общински път SHU1100/III – 701, Хърсово – Стоян Михайловски/-Църквица, участък от км 0+000 до км. 1+560“ (ул. „Камчия“, с. Църквица). С Решение   № 711 на МС от 2022 г. обектът е одобрен за финансиране с целеви средства от МРРБ.

Община Никола Козлево ще кандидатства с проект „Реконструкция на улична мрежа от територията на община Никола Козлево, област Шумен“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.017 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. За внасянето на горепосочения проект е прието Решение № 95 по Протокол № 12 от 27.10.2022 г. на Общински съвет Никола Козлево, като в проекта ще бъде включен обект „Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ с. Пет могили“.

При извършването на строително-монтажните работи на ул. „Гроздан Узунов“ в      с. Вълнари, възникнаха дейности, непредвидени в проектната документация, което наложи сключване на допълнително споразумение с фирмата изпълнител и увеличение на стойността за СМР.

Това налага увеличение на СМР на ул. „Гроздан Узунов“ в с. Вълнари, и  изключването на посочените по-горе два обекта от Решение № 125 по Протокол № 19 от 25.11.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево. С изключването на тези два обекта се намалява размера на дълга от 3 000 000 лв. и налага включването на нови обекти

Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането да се проведе на 18 ноември 2022 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателна зала № 1 в сградата на Община Никола Козлево.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево и ще се приложи към предложението за промяна в обектите при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

 


Публикувано на 01.11.2022 г.