ИНФОРМАЦИЯ

Общината спечели проект по ОП „Административен капацитет”

 

На 27.05.2013 год., кметът на Община Никола Козлево – Турхан Каракаш подписа договор за реализацията на проект по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Наименованието на проекта е „Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево” и е на стойност 73 458,66 лева. Периодът на изпълнение е 12 месеца, а целите на проекта са: Повишаване капацитета на общинските служители в община Никола Козлево за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения. По проекта ще бъдат обучени 108 служители на ОбА в различни модули в Института по публична администрация, обучения по ключова компетентност и компютърно обучение.