ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2023 Г НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Кметът на Община Никола Козлево

Г-н Феим Насъф

На основние чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.20 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево

 


КАНИ

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2023 Г.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИИ,

Публичното обсъждане на проект на бюджет за 2023 г. на Община Никола Козлево ще се проведе на 18.08.2023 г . /петък/ от 14.00. часа в Пленарната зала на общината.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информоция за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на общината или по електронна поща на e-mail: obankozlevo@mail.bg, не покъсно от 16.08.2023 г.

За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет Никола Козлево.

Проект на бюджет за 2023 г. на Община Никола Козлево ще бъде публикуван на интернет страницата на общината: www.nikolakozlevo.bg

Феим Насъф

Кмет на Община Никола Козлево

 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ   2023 г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ  2023 г. ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 година

 

Културен календар за  събития на Община Никола Козлево 2023 г.

 


Публикувано на 11.08.2023г.