П О К А Н А

За публично обсъждане на Разчет за 2023 г.

На основние чл.84, ал.6 ат Закона за публичните финанси, Кмета на община Никола Козлево кани жителите на общината, ръководителите на бюджетни звена, представители на средствата за масово осведомяване, представители на бизнеса и непредставителни организации и други заинтерисовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на Разчет за 2023 г. на община Никола Козлево, което ще се проведе на 06.04.2023 г . /четвъртък/ от 14.00. часа в малката заседателна зала към НЧ „Пробуда-1906“ с. Никола Козлево

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информоция за разработването на разчета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на разчета при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.

28.03.2023 г.