На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС дружеството

“Ружица Грийн Пауър” ЕООД

 


Уведомява засегнатата общественост, НПО, институции и инфраструктурни дружества за изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Ружица“ на територията на община Каолиново и община Никола Козлево, област Шумен

Заданието е изготвено въз основа на проведени консултации със засегнатата  общественост, НПО, институции и инфраструктурни дружества по чл.9, ал.3 от Наредбата за ОВОС и в него са отразени/взети в предвид постъпилите препоръки и становища и предложените ограничителни параметри, както и предложените препоръчителни мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Заданието е на разположение в Община Никола Козлево – адрес с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5; Община Каолиново – адрес гр. Каолиново 9960, пл. „Украйна“ №4; и на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51, ет. 16, Електронна поща (e-mail): maya.karova@cwp.global

Мнения и препоръки се приемат до 25.08.2023г на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51, ет. 16, Електронна поща (e-mail): maya.karova@cwp.global.

 

Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Ружица“ на територията на общините Каолиново и Никола Козлево, област Шумен