ПОКАНА

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Никола Козлево, кметът на община Никола Козлево кани всички граждани, обществени организации,  юридически лица и заинтересовани лица от общината да участват в публично обсъждане на промяна в обектите за рехабилитация на улици и общински пътища на територията на община Никола Козлево, финансирани от банков кредит.

С Решение № 125 по Протокол № 19 от 25.11.2021 г.  са одобрени за финансиране рехабилитациите на следните улици:

1. В с. Цани Гинчево:

- ул. „Иван Вазов“ с дължина 635 м, стойност на ремонта – 219 296 лв.

- ул. „Марица“ с дължина 122 м, стойност  на ремонта – 33 782 лв.

2. В с. Крива река:

- ул. „Явор“ с дължина 203 м, стойност на ремонта – 51 957 лв.

- ул. „Дунав“ с дължина 170 м, стойност на ремонта – 43 607 лв.

- ул. „Тича“ с дължина 62 м, стойност на ремонта –16 095 лв.

3. В с. Църквица:

- ул. „Дружба“ с дължина 742 м, стойност на ремонта – 199 522 лв.

- ул. „Камчия“ (път SHU 1100) с дължина 1550 м, стойност на ремонта – 600 627 лв.

4. В с. Каравелово:

- ул. „Чапаев“ с дължина 1400 м, стойност на ремонта – 525 795 лв.

5. В с. Красен дол:

- ул. „Г. Димитров“ с дължина 1068 м, стойност на ремонта – 326 669 лв.

6. В с. Пет могили:

- ул. „Ленин“ (път SHU 1102)  с дължина 1070 м, стойност на ремонта – 360 300 лв.

- ул. „В. Левски“ с дължина 272 м, стойност на ремонта – 216 027 лв.

- ул. „Шейново“ с дължина 252 м, стойност на ремонта – 54 083 лв.

- ул. „Борис I“ с дължина 182 м, стойност на ремонта – 36 620 лв.

- ул. „Н. Вапцаров“ с дължина 280 м, стойност на ремонта – 74 4219 лв.

7. В с. Вълнари:

- ул. „Гроздан Узунов“ с дължина 1325 м, стойност на ремонта – 381 037 лв.

- ул. „Херсон“ и част от ул. „Балкан“ с обща дължина 509 м, обща стойност на ремонта – 362 541 лв.

8. В с. Ружица:

- ул. „Калоян“ с дължина 566 м, стойност на ремонта – 127 474 лв.

Предлагам ул. „Ленин“ (път SHU 1102)  с дължина 1070 м, стойност на ремонта – 360 300 лв. да бъдат заменени със следните улици: ул.„Преслав“ с. Пет могили  с дължина 360 м. и стойност на ремонта 150 000 лв., ул.„23-ти септември“ с. Пет могили с дължина 310 м. и стойност на ремонта 120 000 лв., ул. „Н.Й.Вапцаров“ с. Пет могили  с дължина 90 м. и стойност на ремонта 45 841 лв.

Мотивите за промяната са, както следва: През 2022 г. бе изготвен Технически проект за основен ремонт на ул. „Ленин“ с начална точка от Републикански път III-2073 (Векилски – Пет могили – Никола Козлево) до край на регулация с. Пет могили , като в процеса на изработването му бе установено, че по трасето има множество ВиК аварии, тъй като водопроводът в участъка е изграден през края на 60-те  години и е от тръби с вид – от ф200, етернитови тръби. Това наложи от бюджета на Община Никола Козлево да бъдат отделени средства за изработването  Инвестиционният проект във фаза „работен проект“, който да включва частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили, ул. „Ленин“, в т.ч. ОК 160,161,166,167,168,170,173,173,174. Съгласно изготвената Проектно-сметна документация, за реализацията на обект „Частична подмяна на водопроводна мрежа по ул. „Ленин“, с. Пет могили, общ. Никола Козлево“ са необходими средства в размер на 651 836 лева с ДДС. Тази сума е прекалено висока и не може да бъде осигурена от бюджета на Община Никола Козлево, като за подмяната на ВиК мрежата следва да бъде търсено външно финансиране. Ако не бъде подменен водопроводът по ул. „Ленин“, с. Пет могили, то категорично не е целесъобразно трасето да бъде асфалтирано.

Предвид гореизложеното и във връзка с фиксираните срокове за усвояване по Договор за кредит от 2022 г., сключен между Община Никола Козлево и „Търговска банка Д“ АД, следва от Решение № 125 по Протокол № 19 от 25.11.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево да бъде изключен обект ул. „Ленин“ (път SHU 1102) от т. 1.1.6 В с. Пет могили. С изключването на този обект се намалява размера на дълга от 3 000 000 лв. и налага включването на нови обекти.

Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането да се проведе на 10 март 2023г. (петък) от 11:00 часа в Заседателна зала № 1 в сградата на Община Никола Козлево.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Никола Козлево и ще се приложи към предложението за промяна в обектите при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Публикувано на 01.03.2023 г.