Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот УПИ II от квартал 45 с. Вълнари

 

Заповед

 

Заявление

 

Тръжна документация