Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно ползване

 

Заповед

 

Заявление

 

Тръжна документация