Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020 г., при следните условия:

З А П О В Е Д

№ РД – 266/03.08.2017 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 61, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 81 по Протокол № 12 от 13.07.2017 г. на Общински съвет Никола Козлево.

ОТКРИВАМ

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи за стопанските 2017-2020 г., при следните условия:

1. Описание на имотите – земеделски земи

2. Вид на търга – с явно наддаване.

3. Начална тръжна цена, съгласно Решение № 81 по Протокол № 12 от

13.07.2017 на Общински съвет – Никола Козлево, както следва:

– за имоти с площ до 50 (петдесет) дка – 50 (петдесет) лв./дка;

– за имоти с площ от 50 (петдесет) до 100 (сто) дка – 55 (петдесет и пет) лв./дка;

– за имоти с площ от 100 (сто) до 200 (двеста) дка – 60 (шестдесет) лв./дка;

4. Стъпка за наддаване – 10 % от началната цена.

5. Размер на депозит за участие – 20 % от началната тръжна цена

6. Такса за закупуване на тръжна документация – 10.00 лв.

7. Срок и начин на плащане – за първата стопанска година – авансово при

сключване на договора, а за всяка следваща година стопанска година – авансово до първи септември на съответната година.

8. Информацията за имотите, предмет на търга ще бъде на разположение на

заинтересованите лица в Общината и в съответното кметство.

9. Заявления за участие и депозити да се приемат до 16:00 часа на 18.08.2017 г.

10. Дата, място и час на провеждане на търга: 21.08.2017 г. в 09:00 часа в

Заседателната зала на Община Никола Козлево.

11. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник, на сайта на

Община Никола Козлево, както и да се поставят обяви на подходящи места в съответните населени места и на видно място в сградата на Общинска администрация – Никола Козлево.

12. При неявяване на участници за някои от имотите, повторен търг за същите

ще се проведе на 28.08.2017 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на община Никола Козлево.

13. Утвърждавам тръжна документация.

 

 

 

Заповед РД 226/03.08.2017г.

 

Списък земи  2017

 

Заявление

 

Тръжна документация земи