Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви и трайни насаждения“ за срок от 1 /една/ стопански години, считано от 1.10.2019 година

 

Декларация за оглед на имота
Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
Декларажия за липса на обстоятелства
Заявление за участие по образец
Проектодоговор
Списък с имоти
Тръжна документация

 

 

Заповед за провеждане на търг

 

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление за участие по образец


Проектодоговор


Списък с имоти


Тръжна документация

 


Публикувано на 17.03.2020год.

 

Заповед спечелили търга