Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост. Джип модел Гранд Чероки 30.04.2020

 

 

Заповед за насрочен търг


Тръжни условия


Декларация за оглед на моторното превозно средство


Декларация съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление  - Физически лица


Заявление - Юридически лица


Приемо-предавателен протокол


Проектодоговор

Публикувано на 30.04.2020 г.


 

 

Заповед спечелили търга

Публикувано на 03.06.2020 г.