Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ за срок от 1 /една/ стопанска година в землището на село Вълнари, община Никола Козлево, считано от 1.10.20

 

 

Заповед за насрочен търг

Декларация за оглед на имота

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Заявление за участие по образец

Проектодоговор

Списък с имоти

Тръжна документация

 

Публикувано на 04.03.2020год.