Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2020 година


Заповед за провеждане на търг


Заявление за участие


Списък с имоти


Тръжна документация


Проектодоговор


Приемо-предавателен протокол


Декларация за оглед на имота


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни


Декларация запознаване с условията на провеждането на търга


Декларация за липса на обстоятелства по точка 39 от Тръжната документация

 

Публикувано на: 14.12.2020 год.

 


 

Заповед спечелили търга

 

Публикувано на: 08.01.2021 год.


 

Заповед спечелили търга

 

Публикувано на: 20.01.2021 год.