Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 2.00 м2 /два кв. м./ от имот – частна общинска собственост


Заповед за провеждане на търг


Декларация №3


Декларация за оглед на имота


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление за участие по образец


Тръжна документация


Проектодоговор


Приемо-предавателен протокол


 

Заповед спечелили търга

 

публикувано на 13.07.2020 г.