Заповед за провеждане на търг
АКТ за общинска собственост
Декларация за оглед на имота
Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
Заявление за участие по образец
Проектодоговор
Приемо-предавателен протокол
Тръжна документация

Заповед за провеждане на търг


АКТ за общинска собственост


Декларация за оглед на имота


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни


Заявление за участие по образец


Проектодоговор


Приемо-предавателен протокол

 

 

Публикувано на 17.03.2020год.