Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ във населените места на село Никола Козлево, село Вълнари и село Каравелово.Заповед за провеждане на търг


Заявление за участие


Тръжна документация


Проектодоговор


Приемо-предавателен протокол


Декларация за оглед на имота


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

 

Заповед за спечелили търга