Заповед за провеждане на търг
Декларация №3
Декларация за оглед на имота
Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
Заявление за участие по образец
Тръжна документация
Проектодоговор
Приемо-предавателен протокол

 

 

Заповед за провеждане на търг


Заявление за участие


Списък с имоти


Тръжна документация


Проектодоговор


Приемо-предавателен протокол


Декларация за липса на обстоятелства по точка 39 от Тръжната документация


Декларация за оглед на имота


Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни


Декларация запознаване с условията на провеждането на търга

публикувано на 22.07.2020 год.

 


 

 

Спечелили търга


 

публикувано на 17.08.2020 год.


 

 

Заповед за провеждане на търг


Списък с останали имоти след провеждане на първи търг

 

публикувано на 18.08.2020 год.


 

Спечелили търга


 

публикувано на 1.09.2020 год.