Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви“ от общински поземлен фонд за срок от 4 /четири/ стопански години, считано от 1.10.2019 година

 

 

Заповед за насрочен търг

Декларация за оглед на имота

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Декларажия за липса на обстоятелства

Заявление за участие по образец

Проектодоговор

Списък с имоти

Тръжна документация

 

Публикувано на 04.03.2020год.

 


 

 

Заповед за спечелили търга

Публикувано на 23.03.2020год.