Покана за участие в седмата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,
e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg
Изх.№425 от 14 юли 2016 година
ПОКАНА
До …………………………………
Общински съветник
Общински съвет Никола Козлево
Уважаеми господине, госпожо,
На 28 юли 2016 година от 9.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седмата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:
Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2016 - юни 2016 година.
Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2016 г.
Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2016/2017 година.
Докладни.
Председател:……………..
Стефан Стефанов


Изх.№425 от 14 юли 2016 година

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо,


На 28 юли 2016 година от 9.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седмата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година, при следния  дневен ред:

1. Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2016 - юни 2016 година.

2. Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2016 г.

3. Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2016/2017 година.

4. Докладни:

  1. Докладна записка с Вх. № 426 от 14.07.2016 г.
  2. Докладна записка с Вх. № 427 от 14.07.2016 г.
  3. Докладна записка с Вх. № 428 от 15.07.2016 г.
  4. Докладна записка с Вх. № 429 от 19.07.2016 г.
  5. Докладна записка с Вх. № 431 от 20.07.2016 г.
  6. Докладна записка с Вх. № 434 от 20.07.2016 г.
  7. Докладна записка с Вх. № 435 от 20.07.2016 г.
  8. Докладна записка с Вх. № 437 от 21.07.2016 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 2б

9. Докладна записка с Вх. № 438 от 21.07.2016 г.

10. Докладна записка с Вх. № 441 от 25.07.2016 г.

11. Докладна записка с Вх. № 442 от 25.07.2016 г.

12. Докладна записка с Вх. № 443 от 25.07.2016 г.

13. Докладна записка с Вх. № 444 от 26.07.2016 г.

14. Докладна записка с Вх. № 445 от 27.07.2016 г.Председател:……………..

Стефан Стефанов